Privacybeleid

Beheerder

Ondernemer/bedrijfsonderneming: GoldSolutions s.r.o.
Met maatschappelijke zetel te: Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Tsjechische Republiek
KVK: 29460522
Ingeschreven in het handelsregister: Dossiernummer: C 55296 neergelegd bij de regionale rechtbank van Ostrava
E-mailadres: info@daramio.com


Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens

Dit document geeft u informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en de bescherming daarvan. Dit document zal regelmatig worden bijgewerkt.

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt transparant, eerlijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de GDPR en de wet op de gegevensbescherming.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van kinderen (d.w.z. personen jonger dan 15 jaar) als de ouder van het kind of een andere vertegenwoordiger eerst namens het kind heeft gehandeld. Als ouder of andere vertegenwoordiger van het kind bent u er verantwoordelijk voor dat de verstrekking van de gegevens van het kind niet in strijd is met de belangen van het kind en dat u het kind op begrijpelijke wijze informeert over de verwerking van persoonsgegevens door ons en zijn rechten.

Wij zorgen ervoor dat wij de verwerking van persoonsgegevens met standaardprocedures en -technologieën beveiligen. In verband met de verwerking van persoonsgegevens controleren wij regelmatig op eventuele kwetsbaarheden, evalueren wij incidenten en passen wij de beveiligingsmaatregelen toe die redelijkerwijs nodig zijn om ongeoorloofde toegang tot de verwerkte gegevens te voorkomen. Wij werken de getroffen beveiligingsmaatregelen regelmatig bij.


Verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën (omvang) van persoonsgegevens, voor het doel en op basis van de aangegeven reden (rechtmatigheid):

Categorieën persoonsgegevens Doel Rechtmatigheid Duur van de verwerking
Identificatiegegevens van de klant
(naam, voornaam, adres, registratienummer, BTW-nummer en eventueel andere)
 • Sluiting van het contract
 • Uitvoering van het contract en dienstverlening
 • Bestellingen
 • Facturering
 • enz.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract
 • Voldoen aan andere wettelijke verplichtingen (boekhouding enz.)
Voor de duur van het contract en tot 3 jaar daarna
Contactgegevens van de klant
(e-mail, telefoon)
 • Routinematige communicatie in het kader van het contract
 • Verificatie van de behoeften van de klant
 • Informatie in verband met de geleverde diensten per e-mail en SMS
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract
Voor de duur van het contract en tot 3 jaar daarna
E-mail van de klant
 • Verzamelen van e-mails voor het versturen van nieuwsbrieven
 • Toestemming van de klant
5 jaar of totdat de toestemming wordt ingetrokken
IP-adressen, Onze cookies
(anonieme gegevens)
 • Toegang van de gebruiker tot het klantengedeelte
 • Website functionaliteit - bestellen, zoeken, winkelwagentje, enz.
 • Veiligheid en controleerbaarheid
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract (incl. precontractuele onderhandelingen)
 • Gerechtvaardigd belang
Voor de duur van het contract en gedurende 3 jaar daarna
Advertentienetwerk en statistische cookies
(Anonieme gegevens voor: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook)
 • Verwerking van statistieken over websiteverkeer
 • PPC promotie
 • Gerechtvaardigd belang
26 maanden
Operationele logboeken
(IP-adressen, webverzoeken, browsergegevens)
 • Zorgen voor operationele stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening
 • Zorgen voor de veiligheid van de diensten
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
6 maanden

Ontvangers van gegevens

Wij hanteren strikte regels om te bepalen welke medewerker of afdeling toegang heeft tot uw persoonsgegevens en welke persoonsgegevens zij mogen verwerken. In principe geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve wanneer wij uw toestemming hebben, het noodzakelijk is voor het leveren van diensten (domeinregistratie, certificaatregistratie, enz.), wij daartoe wettelijk verplicht of gemachtigd zijn of ons gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld in het geval van leveranciers of in het geval van verzoeken van rechtshandhavingsinstanties, verkeersverwerking en -evaluatie, enz.)

Wij gebruiken cookies en de volgende systemen van derden om de verzamelde gegevens te verwerken om de verkeersgegevens van de website te verwerken en onze bedrijfsactiviteiten te evalueren. Daarbij zijn uw gegevens anoniem en heeft de overdracht alleen betrekking op de gegevens die door de meetcodes van de respectieve systemen worden gedetecteerd. Sommige aanbieders kunnen in derde landen gevestigd zijn.

 • Statistische en analytische systemen (Google Analytics)
 • Reclamesystemen (Google Adwords, Sklik, Facebook)

Verwerkingstijd

Volgens de geldende wetgeving (bv. wet 499/2004 Coll., wet op de archieven en archiefdienst, wet op de BTW nr. 235/2004 Coll., wet op de boekhouding nr. 563/1991 Coll. en andere) zijn wij verplicht om documenten te bewaren binnen de vastgestelde termijnen en volgens het beleid inzake gegevensbewaring. Uw persoonsgegevens worden na het verstrijken van de vastgestelde termijnen onherroepelijk gewist en vernietigd.

Persoonsgegevens die wij uitsluitend op basis van uw toestemming verwerken, worden alleen verwerkt totdat wij uw schriftelijke intrekking van de toestemming ontvangen of u een geautomatiseerd hulpmiddel op onze website gebruikt (bijv. afmelden voor onze nieuwsbrief).

U wilt of kunt uw gegevens niet aan ons verstrekken?

U kunt weigeren ons de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u vragen. Als het echter gaat om gegevens die voor u noodzakelijk zijn om onze diensten te verlenen, kunnen wij u de betreffende dienst niet leveren.

Operationele logboeken

Wanneer u onze website bezoekt, loggen onze servers (zoals de meeste websites) automatisch verzoeken aan onze website. Deze serverlogs bevatten doorgaans informatie over uw webverzoek, IP-adres, browsergegevens, browsertaal en de datum en tijd van het verzoek. Ze kunnen ook één of meer cookies bevatten die uw browser uniek identificeren. Alleen beheerders hebben toegang tot deze informatie en deze gegevens zullen nooit worden gebruikt om u rechtstreeks te identificeren (ze worden gebruikt om technische problemen op te sporen).


Uw rechten

Het recht op toegang tot de gegevens die wij over u verwerken

U heeft het recht op toegang tot de gegevens en andere gerelateerde informatie. De rechten van derden mogen echter niet worden aangetast. Ter bescherming van andere betrokkenen zullen wij uw gegevens in de vorm van elektronische uittreksels aan u doorgeven nadat wij uw identiteit hebben geverifieerd.

Recht op rectificatie

Indien uw gegevens onjuist of onnauwkeurig zijn, heeft u het recht om correctie ervan te vragen. Rekening houdend met de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, heeft u ook het recht om ons onvolledige gegevens te laten aanvullen.

Recht op wissen (vergeten worden)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen als onze verwerking niet gerechtvaardigd is.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen overeenkomstig artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensportabiliteit (alleen in geval van geautomatiseerde verwerking)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer wij uw toestemming nodig hebben om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht die toestemming ten allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking van uw gegevens zolang die toestemming geldig door u is gegeven, noch op de verwerking van uw gegevens om andere wettelijke redenen wanneer die van toepassing zijn (bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of ten behoeve van onze legitieme belangen).

Wilt u marketing beperken?

Als u ons toestemming heeft gegeven voor marketing, of als u om een andere legitieme reden commerciële aanbiedingen van ons ontvangt, kunt u uw toestemming te allen tijden intrekken of afzien van het ontvangen van aanbiedingen door het volgende te doen:

 • wij hebben in onze marketingcommunicatie de mogelijkheid ingebouwd om te stoppen met het ontvangen ervan.
 • u kunt ons schriftelijk verzoeken uw toestemming in te trekken.

Wees ervan bewust dat wanneer de marketing beperkt word, wij nog steeds contact met u kunnen opnemen voor het uitvoeren van bestellingen, d.w.z. wij kunnen uw contact nog steeds gebruiken om u informatie te sturen in verband met geplaatste bestellingen en voor andere doeleinden dan marketing.

Bezoekers van onze website kunnen hun toestemming voor de verwerking van cookies intrekken door de op de website beschreven procedure te volgen.


Uw bescherming

Als u van mening bent dat de persoonlijke informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens volgens de wet niet redelijk zijn behandeld, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Het Bureau voor privacy en bescherming van persoonsgegevens houdt toezicht:

De Autoriteit Persoonsgegevens
Adres: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praag 7
Tel: 234 665 111 website:https://www.uoou.cz/

Foto's van tevreden klanten

Is uw badkamer of ander interieur ingericht met een DARAMIO spiegel?
We waarderen het erg als u uw spiegel laat zien. Stuur ons foto's per e-mail: info@daramio.com.
Vergeet bij het delen op social media niet #Daramio aan het bericht toe te voegen of ons te taggen met @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel
Daramio - klantenfoto van de spiegel